Translate

14 mei 2010

MyHeritage Award

An English translation is provided as a comment to the article (see beneath).

Een dezer dagen ontving ik een zo op het oog eervol emailbericht van de Nederlandse tak van
MyHeritage, die trouwens in Londen zetelt. Ze waren op zoek geweest naar blogs van amateurs, die het waard waren een prijs te ontvangen. Meer hierover op hun site. GIJS'geneaLOG hadden ze uitgekozen vanwege de originaliteit van het thema, de inhoud en de reguliere updates. Of ik bereid was de prijs aan te nemen. Dan zou ik worden opgenomen in de lijst van winnaars en ik zou een html badge ontvangen om deze op te nemen in mijn blog. Leuk toch?

Nou had ik een tijd geleden al eens naar het MyHeritage concept gekeken, zonder heel erg onder de indruk te zijn gekomen. Er zitten wel een paar gimmicks in, zoals de mogelijkheid van fotoherkenning. Je kunt dan te weten komen, welke bekende en onbekende persoonlijkheden gelijkenis met jouw foto vertonen. Verder kun je hun eigen genealogische software aanschaffen en lid worden van diverse communities. Tenslotte is het heel groot en massaal. De betrouwbaarheid van de gepresenteerde familiegegevens is niet of nauwelijks te controleren.

Maar ik had nog even verder gekeken ook en wel naar de algemene voorwaarden voor deelname. Toen ben ik toch wel even geschrokken. Zelden ben ik voorwaarden tegengekomen, die zo eenzijdig in het belang van een aanbieder van een dienst zijn opgesteld. Enkele citaten:

"Wij behouden ons het recht voor om elke bepaling van deze voorwaarden naar eigen goedvinden te wijzigen".
"Wij behouden ons eveneens het recht voor om naar eigen goedvinden een familiesite te weigeren, niet te publiceren of te verwijderen, op gelijk welk ogenblik, al dan niet met reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder financiële of andere schadeloosstelling, indien wij menen dat de familiesite deze Overeenkomst overtreedt".

"De familiesites van MyHeritage.com onder het gratis Basic-plan worden als inactief beschouwd wanneer ze gedurende een periode van 30 opeenvolgende dagen niet bezocht zijn door een Lid of door de Webmaster van de site".
"Door inhoud op de Website te publiceren, verleent u ons een royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie om de inhoud te hosten, te kopiëren, te publiceren en te distribueren".
Gekker moet het toch niet worden!
"Wij behouden ons het recht voor om de Dienst op gelijk welk ogenblik geheel of gedeeltelijk op te schorten. De heruitgave, online of elders, van de inhoud van de openbare gedeelten is verboden"
.
"U verbindt zich ertoe om ons, onze werknemers en bestuurders en elke derde partij die in onze naam optreedt te vrijwaren voor elke eis, schade, geschil, verlies van baten en kosten (met inbegrip van juridische kosten) die zouden voortvloeien uit uw schending van deze Overeenkomst".
"Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goedvinden deze Overeenkomst of de Dienst op gelijk welk ogenblik te wijzingen. Wijzigingen van de Dienst zullen op de Website gepubliceerd worden. Indien u een deel van deze Overeenkomst of een wijziging van deze Overeenkomst of de Dienst niet kunt aanvaarden of indien een wijziging ertoe leidt dat u de Overeenkomst niet langer kunt naleven, moet u het gebruik van de Dienst stopzetten. Door de Dienst nu of na wijzigingen van deze Overeenkomst te blijven gebruiken, geeft u te kennen dat u de wijzingen aanvaardt en als bindend beschouwt.
Deze Overeenkomst wordt geregeld door de wetten van de Staat Israël. Alle geschillen in verband met de uitvoering, de prestatie en/of de afdwinging van deze Overeenkomst zullen behandeld worden door de rechtbanken van Tel Aviv, Israël".

Meer over MyHeritage in deze kritische bijdrage.

U begrijpt het al, ik heb een mailtje teruggestuurd en bedankt voor de lovende woorden, maar dat ik MyHeritage geen sympathieke club vind op grond van de algemene voorwaarden. Laat die prijs maar zitten. Ik kan niemand aanraden lid (deelnemer) van MyHeritage te worden en ik wil dus ook geen badge op mijn site plaatsen. Wel kreeg ik meteen een vriendelijk antwoord van "geen probleem" en of ze mijn commentaar mochten doorsturen naar het hoofdkantoor. Wat ik heb toegestaan. En wat heb ik nu? De bevestiging, dat ook een grote organisatie als MyHeritage waardering heeft voor mijn publicaties. Zouden ze mijn blog willen kopen? Ze kopen wat los en vast zit op het genealogische web. Vast en zeker hebben ze Bob Coret ook al benaderd om diens spullen over te nemen. Je laat ons toch niet in de steek, Bob?

Mijn prijs is na dit stukje wel hoger geworden.

6 opmerkingen:

Bob Coret zei

Gijs,

Ja ik ben benaderd door MyHeritage... voor de vermelding van mijn weblog Blog Coret. Ik heb geen bezwaar gemaakt, vond het knap dat ze überhaupt 25 Nederlandstalige weblogs konden vinden ;-)

Ik deel je mening over de gebruiksvoorwaarden. Bij veel vooral commerciële websites zijn dit huzarenstukjes waar juristen goed aan verdiend hebben maar waar je als gebruiker niet zo veel zekerheid hebt. Kijk alleen maar eens naar de privacy voorwaarden van Facebook!

Op Genealogie Online blijven de auteurs zelf eigenaar van hun eigen publicaties. Dit statement heeft echter ook wel een nadeel! Zo wilde ik graag - als service - dat alle publicaties gearchiveerd zouden worden bij de Koninklijke Bibliotheek (zie Webarchivering KB). Echter de reactie van het KB was dat ik de publicaties niet kon laten archiveren omdat ik niet de eigenaar was...

mvg,
Bob Coret

Gijs Hesselink zei

Interessante ervaring van een blogger uit de VS:
http://lfmccauley.blogspot.com/2010/05/is-award-always-award.html.
Let op de vreemde PR methoden!

Gijs Hesselink zei

English translation:
Recently I received an apparently honorable email from the Dutch branch of MyHeritage, based in London. They had been looking for blogs from hobbyists, which were well worth to receive an award. More information on their site. GIJS'geneaLOG had been selected because of its originality, contents and regular updates. If I was willing to accept the prize, I would be mentioned in the list of winners and receive a html badge to include in my blog. Nice, isn't it?

Some time ago I had looked at the MyHeritage concept already, but I was not impressed very much. There are a few gimmicks, like the possibility of face recognition. In this way you may find a resemblance to celebrities and other people. Besides they offer genealogical software and you can become member of various communities. After all it is very big and massive. The reliability of the genealogical data presented can hardly be checked.

But I had a further look, namely into the general terms and conditions for use. That was quite shocking. I have never seen terms, that are so single-sided in the favor of the supplier of a service. Some citations:

" We reserve the right to modify any provision hereof from time to time, in our sole discretion".
"We also reserve the right, in our sole discretion, to reject, refuse to post or remove any family site at any time, for any or no reason, with or without prior notice, and without any liability, financial or otherwise, if we deem that the family site is in breach of this Agreement in any way".
"MyHeritage.com family sites that are on the free Basic plan are considered inactive if any Member or the Site manager of the site has not visited them for a period of 30 consecutive days".
"By posting content on the Website, you grant us a royalty-free, worldwide, perpetual and non-exclusive license to host, copy, post and distribute such content". This is the bloody limit!
"We reserve the right to cancel any or all of the Service at any time. Online or other republication of content in the public areas is prohibited".
"You undertake to indemnify us, our employees and directors and any third party acting on our behalf for and against any claim, damage, lawsuit, loss of profit and expense (including legal fees) incurred as a result of your breach of this Agreement".
"We retain the right, at our sole discretion, to modify this Agreement or the Service at any time. Changes in Service will be posted on the Website. If any portion of this Agreement or any change of this Agreement of the Service is unacceptable to you or will cause you to no longer be in compliance with the Agreement, you should discontinue use of the Service. Continued use of the Service now or following changes in this Agreement means that you have accepted and are bound by the changes.
This Agreement is governed by the law of the State of Israel. Any legal proceeding in connection with the execution, performance and/or enforcement of this Agreement shall be brought to the courts located in Tel Aviv, Israel".

More about MyHeritage in this critical contribution.

You will have understood, that I have sent an email in reply, thanking them for the friendly offer, but that in my opinion and based on the general terms, MyHeritage is not a sympathetic club. Please refrain from awarding me that prize. Since I cannot recommend anybody to become member or user of MyHeritage, I do not want a badge on my website either. I got a friendly reaction right away saying "no problem" and whether I would agree to forward my comments to the head office. Which I did. And what do I have now? The acknowledgement that a large organization like MyHeritage likes my publications. Would they intend to buy my blog? They acquire anything available on the genealogical web. I take it for granted that they have approached Bob Coret to buy his stuff. Don't let us down, Bob!

After this blog entry my price has risen!

Richard Keijzer zei

Dag Gijs,
Dus ze hebben jou ook zo''n mail gestuurd. Ik kreeg al aambeien toen ik het begin las, in de trant van: "U moet niet schrikken, want dit is niet weer zo'n mailbericht. We hebben wel een vrolijke mededeling voor u, want gezien de kwaliteit, bla bla, en de frequentie verversing van uw weblog, nog meer bla... U kunt een button krijgen voor opname op uw weblog, bla-di-bla.
Nou, de tube Sperti was al opengedraaid hoor. Ik bepaal geheel zelf wat ik op mijn blog zet, wanneer en hoe. Ik heb daar geen button, banner of wat voor iets dan ook bij nodig.
Het bericht is met de lichtsnelheid (klopt technisch niet helemaal, heeft met het diëlektricum te maken) naar de prullenbak verdwenen. En nee, ik heb dus ook geen antwoord gegeven.

Sterkte ermee

Groeten van Richard

Gijs Hesselink zei

Zie verder / See further:
http://www.tamurajones.net/MyBadges.xhtml

Ineke zei

Ik viel ook onder de "gelukkige" prijswinnaars.