Translate

7 februari 2010

Karel de Grote

Bij de afbeelding: Kroning van Karel de Grote tot keizer door paus Leo III op 25 december 800.

Tot mijn vreugde kan ik u mededelen, dat mijn nieuwe naam Gijsbert de Grote is. Op die naam heb ik recht, omdat ik net als Karel de Grote 1 meter 92 centimeter ben. Immers, waarom hij wel en ik niet? Verder is er weinig overeenkomst, ik mis zijn snor en ook zijn dikke pens.


Maar alle gekheid op een stokje, keizer Karel is voor nogal wat genealogen een mythische figuur, waarvan men maar al te graag af wil stammen. Lange reeksen van namen zijn opgesteld om die verwantschap aan te kunnen tonen. Of het helemaal klopte of niet, dat deed er vaak niet toe. Wie zou het ook ooit controleren? Boeken zijn er over geschreven, of moet ik zeggen overgeschreven? In ieder geval bestaat er veel onzin op dit gebied.

Over Karel (ook wel eens oneerbiedig de 'operettekeizer' genoemd) is redelijk veel bekend en ik verwijs maar weer eens naar Wikipedia. Er staat zelfs in, met welke dames hij allemaal het bed heeft gedeeld (wat dat betreft heeft hij als vorst vele navolgers gehad, als we de verhalen mogen geloven kon bv. de overgrootvader van onze huidige koningin er ook wat van). Het Wikipedia artikel zegt ook iets over de genealogie van Karel de Grote. Zo zou ongeveer 4% van de Europese bevolking van hem afstammen (anderen zeggen alle Europeanen, maar dat lijkt sterk overdreven). Die 4% kunnen ieder wel via heel veel verschillende lijnen (honderden, duizenden?) met Karel zijn verwant .

Het onderzoek naar de nakomelingen van Karel de Grote is binnen de genealogie een aparte tak van sport, die grote deskundigheid vereist. Per slot van rekening leefde hij 1200 jaar geleden en moet die periode via bewaard gebleven documenten, die als het ware aan elkaar geplakt moeten worden, worden overbrugd. Daar zitten de Middeleeuwen bij. Boeiend? Zeker! Moeilijk? Zonder twijfel. Als al die spullen in één archief lagen, dan was het nog tot daaraan toe, maar ze liggen verspreid over Europa.

De Karel genealogen hebben ingezien, dat er toch veel wildgroei is ontstaan en ze willen de feiten beter gaan scheiden van de fabels. Althans, dat las ik op de website kareldegrote.nl. Het is gebleken, dat vele reeksen onbetrouwbaar zijn en het doel is nu om de kwantiteit te beperken ten gunste van de kwaliteit. In het vervolg worden stamreeksen opgesteld, die vanaf 800 niet verder gaan dan tot 1700. Er zal vooral worden gelet op het juiste gebruik van de bronnen en dus op de bewijsvoering. Deze reeksen worden samengevat in een parenteel (=overzicht van alle nakomelingen) van Karel de Grote en je kunt dan zelf het spoor eventueel oppikken bij een van je voorouders, die rond 1700 leefde, en van wie je zeker weet, dat je van hem of haar afstamt.

Een ontwikkeling, die met enthousiasme te begroeten is. Zo kan ik mijn eigen reeksen naar Karel misschien eindelijk gaan verifiëren. Want ik heb er altijd al met enige achterdocht naar gekeken. Ooit klakkeloos overgeschreven, weet u wel.

3 opmerkingen:

Gelkinghe zei

Mijn mail aan je ketst, daarom zet ik de inhoud hier maar even neer. Ik vond in De Navorscher jrg. 1871 pag. 155
Geslacht Hesselink. (nav XX. bl, 219).
"De vraag, wie de ouders van Herman Hesselinck, omstreeks 1600 van Munster gekomen, zijn, kan ik niet beantwoorden. De ondergeteekende,ook een Herman Hesselink, hoewel hij den naam Keppel later daarbij bekwam, geeft hieronder de beschrijving van het familiewapen, en voegt daarbij hetgeen hij zich herinnert eene halve eeuw geleden te hebben
gehoord van zijnen vader W. F. Hesselink.
Omstreeks 1600 moesten 3 broeders Hesselinck te Münster uit een
klooster om des geloofs wille vlugten. Eén zette zich te Groningen, één in Overijssel, en één te Zelhem, bij Hengelo in Gelderland, neder.
Hij schijnt daar een windkoornmolen gebouwd of gekocht te hebben, en ik meen mij nog goed te herinneren, dat die molen door mijnen vader en zijne zuster (echtgenoot van W. Coops, burgemeester te Doetinchem,)
verkocht werd, eene kleine halve eeuw geleden.
Ik zal trachten meer te vernemen, mij ook voor berigten aanbevelende.
Ons familiewapen is : boven aan een 4, hiernaast een zandlooper, onder op een wapenbord drie boomen.
HERMAN GIJSBERT KEPPEL HESSELINK, Arnhem."

Gijs Hesselink zei

@Gelkinghe
Bedankt Harry, maar dit was mij bekend.

Anoniem zei

Gijs. I am curious to know if you are planning to post your ancestry on kareldegrote.nl at some time. I also wonder which areas of your posted genealogy give you doubts.

catherinewester@yahoo.com