Translate

13 oktober 2005

De Etstoel

Wanneer u uit Drente komt, dan weet u vast wel, waar het hier over gaat. Voor alle anderen is hier een link, waar het uitvoeriger wordt uitgelegd. Om kort te zijn, de Etstoel was eeuwenlang het hoogste rechtscollege van Drente. Dit college bestond uit de Drost van Drenthe en 24 etten (gezworenen), met de landsschrijver als griffier, en een bijzitter of assessor. De etten werden gekozen uit de voornaamste ingezetenen en wel "uyt ieder dinxpel vier, wesende eygenerfde in den lande van Drenthe, loofweerdige mannen, sonder onderscheyt van edel ofte onedel, en behooren te connen lesen ende schrijven ende in eygendom te hebben een vierendeel waardeels ofte tenminste sijn goet 500 carolus guldens waert te wesen" (landrecht van Drenthe d.d.1614 art VII). Op 30 september 1791 werd de Etstoel vervangen door het Hof van Justitie, bestaande uit de Drossard en acht Raden.
In Anloo wordt jaarlijks een Etstoeldag gehouden. Daar worden dan ook historische rechtszaken in de juiste ambiance nagespeeld. Meer hierover op de
site van de Stichting Etstoel Anloo. Graag zal ik er een keer naar toe gaan. Hopelijk doet dan ook Harman Dassen uit Rolde mee. Hij leefde tussen ca. 1640 en 1710 en was niet alleen lakenkoper, maar ook ette. En als ik hem daar dan zie en ik roep "dag Opa" (want hij is per slot van rekening een van mijn voorvaderen), hoe zal hij dan reageren? Zich van zijn waardigheid bewust zijn en hooguit minzaam knikken, of enthousiast terugroepen: "Gloepens mooi je te zien m'n jong!"? Ik vermoed het eerste.

Geen opmerkingen: